Toimintaperiaatteet

ETRA –liitto ry on terveys- ja raittiusyhdistysten liitto, jonka toiminnassa ihmisen hyvinvoinnin nähdään rakentuvan psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen, hengellisen ja ekologisen terveyden osa-alueista.

Viiden T:n (Tieto, Toivo, Tahto, Tavat, Taidot) strategiakukka.

Toiminnan tavoitteena on elämän merkityksen, arvojen ja ihmisen oman tehtävän (mission) elävöittäminen. Näin yksilö voi voimaantua tekemään sellaisia valintoja, jotka edistävät ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista ja kestävää hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä kristillisten arvojen pohjalta.

Toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

1. VUOROPUHELU: Kartoittaa yksilön/yhteisön/yhteiskunnan tarpeet arvostavassa ja rakastavassa vuoropuhelussa (dialogi).

2. ARVOJEN SELKEYTTÄMINEN: Auttaa yksilöä/yhteisöä selkeyttämään elämänarvoja, ihanteita, tavoitteita ja omaa tehtäväänsä valintojensa pohjaksi.

3. ELÄMISEN MALLIN RAKENTAMINEN: Tukea yksilöä/yhteisöä valitsemaan sopivat keinot ja aikataulu, joilla elämäntapa hiotaan kokeilujen kautta arkeen sopivaksi. Tavan juurruttamista vahvistetaan vuoropuhelussa.

4. TERVEYSVIESTINNÄN SISÄLTÖJEN KEHITTÄMINEN: Seurata, arvioida ja tuottaa terveysviestinnän sisältöjä. Muokata ja jakaa tietoa käytännön tarpeisiin.

5. VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ: Toimitaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin (tiedotus, kannanotot, julkaisut, uudet toimintamallit, kehitysyhteistyöprojektit). Etsitään sopivia yhteistyötahoja ja toimintamallit tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. TOIMINTAMUOTOJEN RÄÄTÄLÖINTI: Järjestetään yksilön/yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä edistävää toimintaa.

7. KESTÄVÄ TOIMINTA: Rakennetaan toiminta oman, yhteisön ja maapallon kannalta kestävälle ja ekologiselle pohjalle.

8. OSALLISTAMINEN: Autetaan yksilöä voimaantumaan niin, että autetusta tulee auttaja ja erillisyys muuttuu osallisuudeksi.

© ETRA-liitto ry 2016