Mitä terveys on?

Kuva © Hannu Helminen

"Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve, sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää." 3 Joh. 2.

Mitä terveys on?
Terveyden määritelmät
Terveyteen liittyviä lain-alaisuuksia
Sairauden kehittyminen
Elämäntavat ja sairaudet
Kohtaloa voidaan muuttaa
Terveysuhat eri aikakausina
Kenellä on vastuu?

Mitä terveys on?

Kaikkien aikojen ehkä kuuluisin viulutaiteilija italialainen Niccoló Paganini valmistautui konserttiin. Yhtäkkiä kengänpohjan lävistänyt naula uppoutui hänen kantapäähänsä. Pagani ei kuitenkaan välittänyt kivusta, vaan asteli esityslavalle, tosin ontuen. Viulun virityksen yhteydessä viulusta katkesi kieli. Taiteilija ei kuitenkaan peruuttanut esitystä. Hän selviytyi ilman katkennutta kieltäkin.

Hetken kuluttua taiturin viulusta katkesi toinen kieli. Yleisö kohahti, mutta taitelija jatkoi soittamista ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kun viulusta katkesi kolmaskin kieli, taiteilijan vastoinkäymiset alkoivat jo naurattaa yleisöä, mutta Paganini ei antanut periksi. Kappaleen melodia kaikui salissa virheettömänä taiturin käsitellessä soittimensa ainoata kieltä.

Paganinista kerrottu kertomus auttaa ymmärtämään, mitä terveys voi olla. Sen ei tarvitse olla Maailman Terveysjärjestön WHO:n klassisen terveysmääritelmän mukaista täydellistä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa tai sairauden tai vamman puuttumista. Tällaisen terveyden saavuttaminen on useimmille ihmisille lähes mahdotonta. Erilaiset vammat ja sairaudet kuuluvat elämään. Leikillisesti on jopa sanottu, että terve on vain se, jota ei ole tarpeeksi tutkittu.

Terveys voidaan siis määritellä myös myönteisenä elämänasenteena, joka auttaa ihmistä elämään mahdollisimman täyttä elämää sairauksistaan ja vammoistaan huolimatta. Tällainen terveys keskittyy vaikeuksien kohdatessa jäljelle jääneiden mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseen.

Terveyden määritelmät

Terveyden määritelmät vaihtelevat riippuen toimialasta. Hoitotyössä painotetaan eri asioita kuin lääketieteessä tai psykologiassa. Yhteiskunnallinen terveyskäsitys yhdistetään varallisuuteen ja taloudelliseen tilaan: elintason kohoaminen edistää terveyttä ja pidentää odotettavissa olevaa elinikää, heikko taloudellinen tila ja syrjäytyneisyys taas ovat yhteydessä sairastavuuteen ja lyhyempaan odotettavissa olevan elinikään. Myös ravinnon laatu, hygienian taso tai harrastukset ovat yhdistettävissä terveyteen.

Yhä edelleen käytetyssä Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmässä sanotaan: "Terveys ei ole vain sairauden puuttumista, vaan se käsittää sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin." Määritelmässä mainittujen kolmen ulottuvuuden, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen lisäksi on olemassa vielä neljäs ulottuvuus: hengellinen (arvot, etiikka ja moraali).

Hengellinen ulottuvuus on otettu mukaan tässä kurssissa, Koska tämä kurssi pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Hengelliseen ulottuvuuteen kuuluu arvojen lisäksi mm. elämänasenne, joka auttaa ihmistä selviämään vaikeissakin elämäntilanteissa. Voimme havainnollistaa ulottuvuuksia joko pyramidin, nelikentän tai ympyrän avulla. Muutos yhdessä vaikuttaa kaikkiin muihin.

Terveyteen liittyviä lainalaisuuksia

Vaikuttaa siltä kuin elämässä kaikki seuraisi tiettyjä lainalaisuuksia. Hyvä fyysinen terveys voidaan saavuttaa vain ottamalla huomioon kaikki elimistön tarpeet. Hyvän psyykkisen terveyden edellytys on sekä omien että muiden tunteiden kunnioittaminen, jne.

Eräs tällainen fyysista kuntoa koskeva lainalaisuus on:  "Käyttäminen vahvistaa, käyttämättömyys heikentää." Sellainen, jonka käsi tai jalka on ollut kipsissä useita viikkoja, tietää, että tämä laki toimii. Lihakset, joita ei käytetä, surkastuvat. Sitä vastoin lihasten jatkuva harjoitus vahvistaa niitä ja saa ne kasvamaan.

Tunteetkin seuraavat lainalaisuuksia. Monien psyykkiset ongelmat johtuvat siitä, että he eivät välitä alueella olevista lainalaisuuksista. On mahdollista oppia ymmärtämään, että tunteet viestivät jostakin ja että ne on otettava huomioon.

Sama koskee sosiaalista elämänulottuvuutta. Jos toisen oikeuksia sorretaan, jos toista ei ymmärretä oikein tai jos puhutaan toisen ohitse, lähikontakti kärsii ja syntyy ristiriitatilanteita. Tämän kurssin tarkoitus on opettaa ilmaisemaan itseään tavalla, että tulee oikein ymmärretyksi. Jo yksinään kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ratkaisee monia inhimillisiä ongelmia.

Myös hengelliseltä alueelta löytyy lainalaisuuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon. Vaikka muuten kaikki olisi hyvin, syyllisyydentunteet vaikuttavat ratkaisevasti hyvinvointiin. Syyllisyys tyhjentää voimavarat, vaikuttaa keskittymiskykyyn ja tekee rauhattomaksi.

Jonkin aikaa ihmisen on mahdollista pettää itseään, mutta elimistöään ihminen ei voi pettää. Ihminen voi uskotella itselleen, että kaikki on hyvin, mutta elimistö reagoi, ellei niin ole.

Sairauden kehittyminen

Terveysalalla työskentelevät kohtaavat joka päivä ihmisiä, joiden ongelmana ovat fyysiset oireet, kipu ja paha olo. Usein kuitenkin ongelman syy löytyy joltain muulta kuin fyysiseltä alueelta. Sydänoireiden, mahahaavan, migreenin tai allergisuuden syy voi olla tunne-elämän alueella. Työ- ja rahavaikeudet sekä avioliitto-ongelmat saavat aikaan enemmän fyysisiä oireita kuin yleensä uskotaan.

Ristiriitoja voi löytyä myös eettiseltä ja moraaliselta alueelta. Tällaisia ovat mm. rikoksen tai ihmisarvon loukkauksen uhriksi joutuminen, syyllisyydentunteet tai elämän kokeminen tarkoituksettomaksi. Avoimuus ja rehellisyys sekä toisen ihmisen oikeuksien kunnioittaminen ovat periaatteita, joita ilman emme voi elää tervettä ja täysipainoista elämää.

Elämäntavat ja sairaudet

Elämäntapasairaudet eivät yleensä tule yllätyksinä. Sairaus itsessään on seurausta jostakin aiemmin tapahtuneesta. Kun nuori alkaa tupakoida 14 - 15-vuotiaana, hän ei ajattele keuhkosyöpää, jonka tupakointi voi aiheuttaa hänelle kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Kuitenkin, jos hän jatkaa polttamista, hän todennäköisesti tulee kuolemaan ennenaikaisesti johonkin tupakan aiheuttamaan sairauteen.

Sairauden kehittymistä kuvaavassa kaaviossa tulevat ensin vaiheet, joissa elämäntapojen muutoksella voidaan vaikuttaa sairauden kehittymiseen. Näin esimerkiksi lisäämällä liikuntaa, siirtymällä terveelliseen ruokavalioon, lopettamalla tupakan poltto ja vähentämällä työtaakkaa (stressiä) sairastumisriskiä voidaan pienentää jne.

Ellei sairautta pystytä ehkäisemään, sairaus kehittyy kaavion mukaisesti. Hoito aloitetaan yleensä kipuoireiden ilmetessä. Ellei lääkityksestä ja kuntoutuksesta ole apua, lopputulos voi olla kuolema. On kuitenkin muistettava, että tilanteeseen voidaan vaikuttaa vielä tässäkin vaiheessa elämäntapojen muutoksella ja näin vähentää lääkityksen tarvetta ja pidentää elämää.

Millä tasolla haluaisit vaikuttaa kehittyvään sairauteen? Ilman muuta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennalta ehkäisy kannattaa aina. Sairastumista ei ehkä aina pystytä estämään, mutta sairauden alkamishetkeä voidaan siirtää tai sen oireita lievittää. Pitkällä tähtäimellä ehkäisy on myös halvin ratkaisu.

On kuitenkin valitettavaa, että yhä vielä moni hakeutuu hoitoon vasta sitten, kun sairaus on jo edennyt niin pitkälle, että oireet vaativat joko lääke- tai sairaalahoitoa. Olisi paljon edullisempaa panostaa ennalta ehkäisyyn

Kohtaloa voidaan muuttaa

Terveyden lakien tunteminen voi suojella sairauksilta aivan kuten liikennesääntöjen tunteminen suojelee liikenneonnettomuuksilta. Terveyden lakien noudattamisen ei tarvitse olla rasite tai taakka, vastakohta vapaudelle. Sitä se ei ole liikenteessä, ei myöskään terveyteen liittyvissä asioissa.

Lakia rikkovat saavat rangaistuksen. Tämä ajatus on vieras monille tämän päivän elämänfilosofioille. Monissa niistä kaiken uskotaan tapahtuvan sattumanvaraisesti riippumatta siitä, mitä tekee tai jättää tekemättä. Sellainen on eräänlaista kohtalouskoa ja tilastollisen todennäköisyyden väärinkäyttöä.

Kohtaloaan voi muuttaa. Ihminen on enemmän kuin menneisyytensä tuote, vaikka monella alueella menneisyys vaikuttaa ratkaisevasti elämään. Tulevaisuuden unelmat ja toiveet sekä kyky käyttää hyväksi tämän päivän mahdollisuuksia ovat yhtä suuri kasvun ja muutoksen voimavara kuin menneisyys.

Terveysuhat eri aikakausina

Terveysuhat ovat eri aikakausina ja eri kulttuureissa erilaisia. Vielä viime vuosisadan alkupuolella suurimman terveysuhan maassamme muodostivat lavantauti ja tuberkuloosi. Ne olivat tarttuvia tauteja ja niitä vastaan taisteltiin hygieniaa parantamalla.

Toisen maailmansodan jälkeen suurimmaksi terveysuhaksi muodostuivat elämäntapasairaudet. Ainakin osittain nämä johtuvat siitä, mitä syödään ja juodaan. Niitä on mahdollista ehkäistä myös elintapoja muuttamalla. Sydän- ja verisuonisairaudet sekä keuhkosyöpä ovat tyypillisimpiä esimerkkejä elämäntapasairauksista.

Viime aikojen suurin kansanterveysongelma on ollut masennus. "Burnout" eli loppuunpalaminen oli yksi sen esiintymismuodoista. Taloudellisen taantuman lisäksi sen syiksi löytyy mm. kaikenlaisen kilpailun ja kilpailuttamisen sekä niiden mukanaan tuoman epävarmuuden ja epätasa-arvon lisääntyminen yhteiskunnassamme. Masennus näkyy lisääntyneenä päihteiden, unilääkkeiden ja psyykeen vaikuttavien aineiden käyttönä, mutta toisaalta näiden käyttö myös lisää masennusta.

Kenellä on vastuu?

Vielä nykyäänkin monien mielestä päävastuu terveydenhoidosta on julkisella terveydenhuollolla. On kuitenkin syytä painottaa yksilön omaa vastuuta monien sairauksien syntyyn. On tilanteita, joissa ihmisen itsensä on otettava vastuu omasta terveydentilastaan.

Lääkäri ei voi syödä terveellistä ruokaa potilaansa puolesta. Vastuu siitä kuuluu potilaalle itselleen. Lääkäri ei voi lopettaa tupakanpolttoa potilaansa puolesta. Potilaan on tehtävä se itse. Psykologi tai psykiatri ei voi pakottaa potilastaan avautumaan ja olemaan rehellinen tunteilleen. Potilaan on itse kerrottava mieltään painavista asioista.

Asiantuntijat voivat antaa oikeaa tietoa. He voivat myös tukea ympäristön muokkaamisessa sellaiseksi, että se tukee yksilöä tämän valintojen teossa. Yksilön on kuitenkin itse päätettävä haluaako hän noudattaa terveitä elämäntapoja vai ei. Hänen on myös itse päätettävä haluaako hän ottaa tunteensa huomioon ja toimia niiden antamien viitteiden mukaan.

Tämän kurssin mukaan terveyttä ja elämää edistävä elämäntapa on mahdollinen. Sellaisen elämäntavan valinta on myös mahdollista, jos siihen on halua


KYSYMYKSIÄ

1. Miten terveys voidaan määritellä?

2. Minkälaisia lainalaisuuksia terveyden alueelta löytyy?

3. Miten elämäntavat liittyvät sairauksiin?


Ilmoittaudu Elämää ja terveyttä -kurssille Media7 Raamattuopistossa tästä. Voit saada sen suorittamisesta todistuksen.


© ETRA-liitto ry 2013